Q tips: Vereniging met ambitie
08-10-2019 Nieuwsbericht

Techniek Nederland heeft fors ingezet op een brede verkenning van de maatschappelijke opgaven, waar de installatiebranche een rol in zou kunnen spelen. De toekomstverkenning Connect 2025 is het concrete resultaat, maar  het proces er naartoe en daarna is voor de vereniging minstens even relevant. Welke lessen zijn hieruit te delen? Terry Heemskerk is bij Techniek Nederland onder meer trekker als het gaat om innovatie. Hij legt het uit samen met directeur Eric van Engelen in de Q-sessie van oktober.

Positioneren
Connect 2025 is bewust op het abstractieniveau van maatschappelijke thema’s uitgevoerd. Het primaire doel is om techniek en daarmee de installatiebedrijven en technische dienstverleners nadrukkelijker te positioneren. Connect 2025 wordt breed opgepikt, niet alleen door de eigen achterban maar ook door ministeries, andere branches en het onderwijs. Een vervolgdoel is om ‘de markt rijp te maken’ voor de bijdragen die de branche bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zou kunnen leveren.

Vasthouden aan je doel
Het bleek in de praktijk niet gemakkelijk om goed vast houden aan je doel en het meer abstracte niveau waarop je wilt praten, denken en schrijven. Een voorbeeld is de keuze voor het thema Nul is de norm. De keuze is om niet meteen in de technische oplossingen voor de energietransitie te gaan zitten, maar in àlles het uitgangspunt mee te nemen: nul afval en nul uitstoot.  Die uitdaging is er steeds.

Vertaalslag
Er verandert veel in en om de installatiebranche. Er zijn natuurlijk leden die denken dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. De rest ziet in dat er heel veel veranderingen aan komen. Er zijn volop kansen voor de branche maar ook voor spelers erbuiten. Door jezelf te ontwikkelen kun je kansen zien en grijpen. Connect 2025 helpt je daarbij.

Hulp
Techniek Nederland en haar partners hebben zowel tijdens de fase waarin Connect 2025 werd opgesteld als daarna veel gedaan om de achterban te betrekken. Informatiesessies, presentaties, klankbordgroepen maar ook trainingssessies zijn en worden ingezet om de bedrijven de gelegenheid te geven mee te denken, input te leveren maar vervolgens ook in kleinere groepen de betekenis van de verschillende Connect 2025-thema’s toe te lichten.

Waarom jullie?!
De techniekbranche positioneert zich met Connect 2025 bewust als onmisbare schakel in de aanpak van maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Connect 2025 is het resultaat van een brede samenwerking met de partners uit de branche zelf, maar er is ook met veel partijen buiten de branche contact gelegd en gesproken; 170 bedrijven en organisaties hebben input geleverd, daarnaast zijn nog velen geraadpleegd in het onderzoek voor de verkenning, uitgevoerd door Panteia en TNO. Een traditioneel bescheiden branche heeft hier een grote ambitie gevolgd en het netwerk van samenwerkingspartners flink uitgebreid.

Geen one trick pony
Er is in de branche veel behoefte aan informatie over en inzicht in toekomstige ontwikkeling zodat leden hun strategische vraag kunnen toespitsen op voor hen relevante aspecten. Waar gaan wij op inzetten, wie bepalen de markt, welke mensen hebben we daarbij nodig? Daarom is de commissie innovatie nu bezig met een scenariostudie voor 2040, om ook op de langere termijn te kunnen verkennen wat relevant is. Het plan is om voortaan afwisselend een verkenning op middellange termijn en op langere termijn te doen.

Meer
De kunst is om op verschillende manieren en voor verschillende relevante doelgroepen een vervolg te geven aan zo’n rapport. Een voorbeeld is de eerste Techaton op 21 november, die Techniek Nederland organiseert voor teams van  HBO-studenten met MBO-studenten en high potentials van bedrijven voor het verduurzamen van een wijk in Nederland.

Voor de vereniging?
Op inhoud is het aan de vakcommissies van Techniek Nederland om te bepalen waar zij in de toekomst accenten gaan leggen of meer op gaan focussen. Ook de medewerkers worden uitgedaagd om hun ambities aan te scherpen door mee te praten over Connect 2025. Op welke gebieden moet het bureau kennis ontwikkelen? Hoe kunnen we ook in de toekomst de leden goed van dienst zijn? Niet alleen voor de leden maar ook voor de collega’s van Techniek Nederland biedt het werken aan en het kennis nemen van de Connect-projecten veel meerwaarde.  

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden