LTO Noord gids naar 2025
06-10-2020 Nieuwsbericht

LTO Noord heeft een nieuwe strategische visie 'LTO Noord 2025'. De vereniging kiest in haar nieuwe visie voor een gidsrol. 'Wat we niet gaan doen, is vertellen hoe het moet', zegt voorzitter Dirk Bruins. 'Een gidsrol betekent dat we vooruit blijven kijken, durven kijken. LTO Noord doet er alles voor dat boeren en tuinders nu en in de toekomst kunnen blijven ondernemen.'

'De wereld om ons heen verandert, ook voor boeren en tuinders', begint Bruins. 'Er komt veel op de sector af, mensen vinden steeds meer van de land- en tuinbouw. Past het nog wat we als organisatie altijd deden, moet het nu misschien anders? Wat is nodig om het goede te kunnen blijven doen voor je leden? Dat vraagt allereerst om heel scherp naar jezelf kijken als organisatie: waarom zijn we er en wie wil je zijn?' 

Wist u dat niet meer dan? 

'Om de zoveel tijd moet je daar bij stilstaan, even 'herijken', aanpassen aan nieuwe omstandigheden; wie ben je nu voor je leden? LTO Noord wil er met haar activiteiten in belangenbehartiging, projecten en programma's zijn voor boeren en tuinders die in de toekomst ook nog boer of tuinder willen zijn. In de volle breedte, voor ondernemers in voedselvoorziening maar ook met taken als zorgen voor het landschap en bijdragen aan het welbevinden van mensen.


'En denk ook aan bijvoorbeeld zorgboeren. Het is voor al die leden belangrijk dat je er voor hen bent, dat je hen kunt helpen om over tien jaar ook nog boer en tuinder te zijn, daar doen wij alles voor wat we kunnen. LTO Noord wil er aan werken dat boeren en tuinders de mogelijkheden en de waardering krijgen die ze verdienen, vanuit politiek en maatschappij.'

De nieuwe visie in zes speerpunten:

LTO speelt een leidende rol in de belangenbehartiging van boeren en tuindres. Deze leidende rol willen we in 2025 nog steeds hebben. Nu ben je als LTO Noord al vaak het aanspreekpunt in de belangenbehartiging. Denk aan de gemeentes, bij de provincies, waterschappen, in overleggen met natuurorganisaties, wij zijn overal vertegenwoordigd. Dat houden we vast en breiden we uit. Maatschappelijke organisaties moeten als eerste aan ons denken als het gaat om kennis en expertise over de agrarische sector. Wij zijn een organisatie om mee samen te werken.'

'Over wat we doen in de belangenbehartiging, daarover gaan we sneller communiceren met onze leden. Het ene lid vindt dat hij te weinig leest of hoort van LTO Noord en een ander geeft aan overspoeld te worden door alle informatie die hij krijgt. We moeten toe naar maatwerk, zodat we allemaal worden bediend naar behoefte. Een voorbeeld is onze communicatie via Whatsapp, die wordt goed ontvangen door leden.'

2 - Speelveld

LTO Noord heeft een eigen plek op het speelveld van belangenbehartiging '.Onze identiteit moet duidelijk zijn, wij moeten herkenbaar zijn in dit speelveld. We gaan uit van onze eigen kracht. Mensen moeten weten waar ze op kunnen rekenen als ze met LTO Noord in gesprek gaan. Herkenbaar op onze kernwaarden verbindend, betrokken en toekomstgericht.' 

3 - Boerenbelangen

LTO Noord is meer dan een vereniging voor boerenbelangen.'Nee we gaan niet voor andere beroepsgroepen de belangen behartigen dan boeren en tuinders. Maar de rollen die boeren en tuinders vervullen zijn breder dan het houden van dieren en verbouwen van gewassen. 

Naast voedselproducent zijn ze ook landschapsbeheerder. Veel leden richten zich op energieopwekking. Onze leden vervullen ook maatschappelijke rollen, waardoor een stuk waardering ontstaat, bijvoorbeeld in de multifunctionele landbouw. De belangen van deze ondernemers zijn niet per se boerenbelangen, ze liggen breder, maar wel altijd in verbinding met het boerenbedrijf.' 

4 - Verdienmodel

LTO Noord faciliteert voor een bestendig verdienmodel. 'Een deel van onze leden wil een ander verdienmodel bij hun bedrijf. Daarover hebben ze goede ideeën, maar hoe krijg je zo'n idee gerealiseerd? LTO Noord wil helpen zodat jij jouw plan vorm kan geven. Dat begint al bij het bestemmingsplan, LTO Noord zet zich ervoor in dat boeren zich kunnen ontwikkelen, ook als dat in een alternatieve of nieuwe richting is.

Dat geldt ook als jij van betekenis wil zijn op grote thema's als water, bijvoorbeeld door berging op jouw land of klimaat, daar moet iets tegenover staan. Of je gaat iets doen met biodiversiteit, dan zullen de maatregelen die je daarvoor treft, vaak kostenverhogend werken. Daar moet compensatie tegenover staan of het liefst een langjarige beloning, die zekerheid biedt voor de richting die jij in wilt gaan.'

Via onze programma's en projecten bieden we leden de kans aan de slag te gaan met de onderwerpen waar zij voor de toekomst een verdienmodel in zien. Deze projectresultaten zet LTO Noord ook weer in bij de lobby om te laten zien wat boeren en tuinders al doen en bereiken.'

5 - Gidsrol

LTO Noord heeft een gidsrol. 'Wat we niet gaan doen is vertellen 'hoe het moet'. Een gidsrol betekent dat we vooruit blijven kijken, durven kijken. Dat betekent niet dat we zomaar alles overnemen: elke keer als de overheid met een nieuw plan komt zullen we kijken of dit wel of niet goed is voor de sector. Bestuurders en medewerkers signaleren ook van alles. Als je als organisatie constateert 'die kant gaat het wel op', dan zorgen wij ervoor dat leden de mogelijkheid wordt geboden om die kant op te gaan, ermee aan de slag te gaan. Neem natuurinclusieve landbouw: via projecten kunnen boeren hierover kennis vergaren en ervaringen delen.

 

Ander voorbeeld: Netwerk Praktijk Bedrijven, een project gericht op een integrale aanpak van ammoniak en methaan in de melkveehouderij. Beide emissies moeten in 2030 fors zijn gereduceerd. Als boer kun je je voordeel doen met wat je aan informatie ophaalt uit dit project, je bent voorbereid als er regels komen van bovenaf. Voor het project werden dertig boeren gezocht en wat bleek? De animo om mee te doen was veel groter, 146 boeren hebben zich aangemeld. Dit past ook bij de rol van belangenbehartiger, voorsorteren op wat je constateert, welke kant het op gaat. '

6 - Trots

LTO Noord voedt de trots van de sector. 'Er is geen ledenbijeenkomst waar dit niet wordt genoemd: 'Doe iets aan het imago van de sector'. De Facebook community BoerenBuren is een voorbeeld van hoe wij de burger betrekken bij de sector en waar de verbinding wordt gemaakt. Het aantal volgers bedraagt nu bijna 30.000.


We willen er nadrukkelijker op inzetten dat de burger de sector gaat waarderen, trots is op de boeren en tuinders. We zijn hier in de campagne #vooronsallemaal proactief mee naar buiten getreden. In de volle breedte, voor burgers, voor stakeholders, voor niet-leden die we willen interesseren voor onze vereniging.

Ik word soms boos als wordt gezegd dat 'boeren niet willen verduurzamen'. In gesprekken merk ik dat veel boeren en tuinders dat juist wel willen. En er ook op allerlei manieren al innovatief mee bezig zijn. Uit een eigen peiling blijkt dat meer dan 50 procent van onze leden meer met biodiversiteit wil doen. Dát willen we overbrengen naar onze stakeholders. Laten zien dat veel boeren actief betrokken zijn bij projecten over verduurzaming, emissiereductie, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Dat LTO Noord positief meedenkt en samen wil werken aan doelstellingen in het landelijk gebied, waarbij onze focus gericht is en blijft op ruimte voor ontwikkeling van boeren en tuinders.'

Nieuwe huisstijl en logo LTO Noord

'Belangenbehartiger en projectenorganisatie in één, dat is het nieuwe LTO Noord. In de nieuwe visie presenteert de organisatie zich in een nieuwe 'jas'. Een nieuw logo, met frisse kleuren: Groen staat voor landbouw, blauw voor ondernemen en fuchsia laat de kleuren uit de tuinbouw zien. 

'Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal' is de nieuwe slogan van LTO Noord. 'Wij zetten boeren en tuinders voorop, logischerwijs sta je als organisatie dan achter hen', legt Bruins uit. 'Allemaal' staat voor alle leden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, ondernemers en mede-ondernemers, uit alle sectoren. Iedereen telt bij LTO Noord.'

'Allemaal' staat ook voor de verbinding die we willen maken met de burger, met de maatschappij. We zijn niet alleen 'platte' belangenbehartiger, er zijn zoveel rollen die boeren en tuinders vervullen voor die maatschappij. Niet alleen als voedselvoorziener, maar ook als landschapsstoffeerder en beheerder, waarin je zorgt voor groen. Of als zorgboer, middenin de maatschappij. Ja, voor ons allemaal.'

- Partners -
Geen gegevens gevonden