Voorzitter Raad van Bestuur
06-04-2021 Vacature

Voorzitter Raad van Bestuur voor NVVE. Een strategische en communicatief sterke teambuilder. Vertrouwenwekkend en verbindend. Relatiegericht en politiek sensitief.

DE ORGANISATIE

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is belangenbehartiger voor haar leden, geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, doet onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde.

De NVVE heeft inmiddels een gezaghebbende rol op het onderwerp vrijwillige levensbeëindiging opgebouwd en wordt breed gezien als expert op dit onderwerp. Maar er is ook nog veel te winnen. In 2017 stelde de Algemene Ledenvergadering van de NVVE de nota ‘Vrijheid van Sterven’ vast. Daarin werd verwoord wat de leden van de NVVE bindt. De visie van de NVVE wordt als volgt samengevat:

“De mens heeft vrijheid van sterven, dat wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen op welke manier en op  welk moment hij wil sterven. De mens is, voor zover het lot dit toelaat, baas over zijn leven én zijn sterven.
De samenleving respecteert de keuzes van mensen en creëert mogelijkheden van vrije keuzes aan het einde van het leven. De NVVE komt op voor vrijheid van sterven.”
Bron: Meerjarenprogramma 2022 – 2026, p.3

De komende jaren zal het accent voor de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) sterker naar buiten liggen en gericht zijn op het zoeken naar samenwerkingen met andere organisaties, het aanjagen van het debat in de samenleving en het boegbeeld zijn van de NVVE. Voor meer informatie over NVVE verwijzen wij u naar de website www.nvve.nl

DE FUNCTIE

De RvB zet namens de leden van de NVVE de koers uit en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Dit bestuursorgaan bestaat uit twee personen. Ieder lid van de RvB is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan haar/hem toegedeelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden. De voorzitter van de RvB geeft direct leiding aan het management van het bureau en aan een klein team van diverse staffunctionarissen. Zij/hij is voorzitter van het Managementteam en draagt in collegiaal overleg met het lid van de RvB de eindverantwoordelijkheid. De voorzitter van de RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

HET PROFIEL

De ideale kandidaat is een daadkrachtige strateeg en een communicatief sterke teambuilder. Zij/hij prioriteert, brengt focus aan en spreekt aan op resultaat en ontwikkeling als de situatie daar om vraagt. Voelt zich thuis binnen een vereniging en heeft kennis van verenigingsmanagement en affiniteit met het complexe speelveld van de NVVE. De voorzitter van de RvB schuwt het aanbrengen van scherpte in de dialoog niet en is tevens in staat de boodschap van de NVVE invoelbaar over te brengen. Zij/hij brengt actief verbinding aan tussen de activiteiten van de NVVE en haar medewerkers en partners, door samenhang en urgentie duidelijk te maken.

FUNCTIE-EISEN

Voor het vervullen van de functie van voorzitter van de RvB van de NVVE dient de kandidaat te beschikken over:

  • WO werk- en denkniveau.
  • Een zorginhoudelijk referentiekader door ervaring in en kennis van de ontwikkelingen in het zorglandschap.
  • Affiniteit met het onderwerp vrijwillig levenseinde.
  • Goede omgang met de media, is representatief en mediageniek.

COMPETENTIES

  • Verbinden (relatiegericht)
  • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit
  • Sterke externe oriëntatie
  • Stijlflexibiliteit

SOLLICITEREN EN INLICHTINGEN

Voor het uitgebreide profiel en nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff, telefoonnummer 030-2930144 of via telefoonnummer 06-2742 8519. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 18 april via www.riekenoomen.nl/vacatures.html. Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

- Partners -
Geen gegevens gevonden